28 leden 2013

Dopis prezidenta CBCSD členům

Vážení členové České podnikatelské rady pro udržitelný rozv(CBCSD), národní pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD).

Obracím se na Vás jménem prezidia Rady, abych Vás informoval o hlavních činnostech, které jsme v šesti měsících po založení naší organizace, s Vaší podporou, uskutečnili. Detailní výčet těchto aktivit Rady je přiložen ve Zprávě o činnosti.

Zároveň bych Vás rád informoval o hlavních záměrech pro tento rok, tak abychom je s Vámi mohli aktivně diskutovat a následně i realizovat.

Ohlédnutí za uplynulými 8 měsíci od založení Rady mne naplňuje uspokojením. Jednak se nám podařilo vytvořit z Vašich řad dobře fungující organizaci, jak prezidium tak i výkonný výbor a především jsme významně postoupili při hledání obsahu a formy naší činnosti vycházeje z cílů WBCSD a její Vize 2050.
Tímto bych chtěl Vám všem poděkovat za účinnou spolupráci a podporu.
I za krátkou dobu naší existence se nám postupně daří sledovat počátečně vytýčené cíle.  V oblasti institučního zakotvení Rady jsme oslovili četné organizace a  instituce včetně některých ministerstev státní správy a Rady vlády pro udržitelný rozvoj, asociací a potenciálních partnerských organizací. Pro potřebné posílení členské základny jsme navázali osobní kontakty a komunikovali s řadou CEOs českých podniků i zahraničních společností činných u nás. Účast a zastoupení Rady  na konferencích WBCSD dále upevnilo naše výborné vztahy s tímto centrem a umožnilo vytvořit i osobní a pracovní propojení s řadou regionálních členů za účelem výměny zkušeností. 


Naše  aktivity se v loňském roce soustředily na tvorbu pracovních skupin a jejich náplně. V souladu s postupem jiných národních poboček  jsme připravili první návrh českého konceptu  Vize 2050. Tento koncept byl představen na konferenci pořádané v listopadu minulého roku v budově České národní banky za mezinárodní účasti. Vedle diskuzní platformy umožnila konference vytvořit i řadu partnerství, např. s ministerstvem financí, s polskou a rakouskou Radou a vzbudila zájem o spolupráci u řady domácích subjektů privátní sféry.


Prezidium samozřejmě chce v takto dobře započaté činnosti aktivně pokračovat i v tomto roce, aby se Rada, v tématice, kterou reprezentuje, postupně stala hlasem podnikatelské sféry v dialogu se státní a veřejnou správou. Hlavním předpokladem pro to je výrazné posílení  členské základny v sektorovém i regionálním kontextu. Realizace tohoto cíle musí být úkolem pro všechny členy naší Rady. Věřím, že naše příští Valná hromada přivítá další nové členy Rady. Postupně se tak může upevnit i naše  finanční pozice a samozřejmě  rozšířit spektrum pracovních skupin a jejich činností, některých i v napojení na mezinárodní programy WBCSD. Přínosem pro členy Rady bude i rozsáhlejší program pravidelných seminářů, které za účasti národních i zahraničních expertů   budou zprostředkovávat informace o nových mezinárodních trendech a zkušenostech v oblasti uplatňování principů udržitelnosti a samozřejmě také o zajímavých byznysových projektech. Z tohoto pohledu bych uvítal i širší reprezentaci CBCSD na mezinárodních akcích WBCSD, například na pravidelné výroční konferenci v Montreaux 16. – 18. 4. 2013, a srdečně Vás k účasti na nich zveme. Postupné zprostředkování či poskytování poradenských služeb zainteresovaným členům by se mělo stát pevnou součástí naší činností. V neposlední řadě bychom rádi upevnili a rozšířili - vedle partnerské spolupráce s regionálními členy WBCSD - naše propojení na mezinárodní organizace, které nabízejí prostor pro spolupráci (UNEP, Zelený klimatický fond prostřednictvím ministersta financí a případně další). Podobně jako jiné národní Rady uvítáme i návrhy z řad našich členů ohledně programů nebo projektů, jejichž implementaci prostřednictvím pracovních skupin a expertů podpoříme.


Dovolte, abych Vám ještě jednou poděkoval za spolupráci a podporu v uplynulém roce a vyslovil přesvědčení, že s Vaší podporou bude tento rok spojen s dalším výrazným posunem v procesu přijímání hodnotověho systému udržitelnosti v rostoucí části podnikatelské sféry.
    
Pavel Kafka                                                                              V Praze 25. 1. 2013
Prezident CBCSD