19 prosinec 2012

Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD)

www.wbcsd.org - je celosvětová asociace, založená před 20 lety se sídlem v Ženevě, která sdružuje více jak 200 CEOs nejdůležitějších firem na všech kontinentech. Rada se zabývá globální podnikatelskou činností se zaměřením na udržitelný rozvoj podnikání. Členství ve WBCSD je výběrové a uskutečňuje se výhradně na pozvání Rady. Zvány jsou významné podnikatelské organizace, která se zaváží k udržitelnému rozvoji a podpoře ekologické efektivnosti, k rozvoji inovací a sociální odpovědnosti podniků - CSR.
Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD)
Rada vychází z přesvědčení, že podnikatelské subjekty jsou vysoce důležitou součástí hospodářského rozvoje v členských zemích. Role byznysu je v tomto pojetí povýšena z úzkého firemního postoje do pozice nezbytného partnera pro celospolečenský dialog, zaměřeného na vytvoření rovnováhy národních ekonomických, sociálních a environmentálních pilířů a jejich udržení v čase.


Rada proto poskytuje platformu pro národní pobočky (Regional Networking – RN) a její členské firmy s podporou zaměřenou na sdílení znalostí, zkušeností a osvědčených postupů svých členů. I vahou svého mezinárodního postavení tak pomáhá k prosazování společného podnikatelského/manažerského postoje na různých fórech, též ve spolupráci s vládami, nevládními a mezivládními organizacemi. Celkový počet členů RN WBCSD je 20.000 a tvoří ji jak velké společnosti (nad 500 zaměstnanců), tak MSP a další organizace a významné osobnosti.


Regionální síť (Regional Network/RN) WBCSD je aliancí více než 60 organizací, které spojuje společný závazek k zajištění činnosti vedoucí k udržitelnému rozvoji ve svých zemích nebo regionech. Tyto partnerské organizace jsou většinou známé jako Podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (BCSD) a její členové se skládají z předních domácích společností a dceřiných společností zahraničních firem, z nichž mnohé jsou členy WBCSD.
Regionální síť má důležitou úlohu při vytváření povědomí, obhajování kroků a konkrétní implementaci strategie WBCSD a projektů ve prospěch trvale udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti firem (CSR).


• Regionální síť dává přidanou hodnotu následujícími způsoby: • Poskytuje přístup k nejnovějším myšlenkám a podnikatelským „best practices“ v oblasti CSR
• Usnadňuje vzájemnou výměnu zkušeností, zejména mezi partnerskými organizacemi v zemích s podobnými socio-ekonomickými a kulturními charakteristikami, a které často sdílejí společné výzvy
• Nabízí přístup k příležitostem „učení sdílením“ (learning by sharing)
• Poskytuje přístup ke „klíčovým mezinárodním hráčům“ v oblasti podnikání a CSR
• Umožňuje přímé kontakty a vazby na globální korporace, čímž se usnadní výměna informací v různých zemích a odvětvích.


• Pro WBCSD spočívá přidaná hodnota Regionálních poboček v těchto oblastech: • Zajišťuje, aby i nadále globální organizace zastupovala různé regionální pohledy na celém světě
•Podporuje úsilí o globální obhajobu „udržitelného rozvoje“ snahou o šíření důležitých zpráv a informací širokému spektru členů, včetně těch v rozvojových zemích, kde se nacházejí dvě třetiny členů regionální sítě
•Zvyšuje svou legitimitu v očích vlád a mezinárodních organizací, čímž se pro ně stává uznávaným partnerem
• Nabízí nejlepší případové studie z praxe uznávaných firem z celého světa
• Zajišťuje místní podporu pro zapojení malých a středních podniků (MSP) a pro realizaci pilotních projektů.


A. Mise
Regionální Network BCSD je dobrovolné sdružení podnikatelů a společností, jejichž posláním je poskytovat vůdcovství jako katalyzátor změn směrem k udržitelnému rozvoji.


B. Cíle
Mezi cíle BCSD patří: •Podnikatelské vůdcovství: být vedoucím podnikatelským obhájcem v otázkách spojených s trvale udržitelným rozvojem ve svých zemích
•Rozvoj strategie: podílet se na rozvoji politiky k vytvoření rámce, který umožňuje podnikům efektivně přispívat k trvale udržitelnému rozvoji
•Best Practices: demonstruje pokrok v otázkách spojených s udržitelným rozvojem a ve sdílení nejmodernějších postupů svých členů


C. Zdroje
BCSDs jsou neziskové organizace a jsou financovány z ročních členských příspěvků, které jsou dohodnuty jejich členy. Zaplacení ročního členského příspěvku je jednou z hlavních povinností člena BCSD.
BCSDs mohou získat další finanční prostředky z jiných zdrojů, jako jsou poplatky za poskytované služby členským nebo nečlenským organizacím, dary, příspěvky na speciální programy, věcné příspěvky, vysílání zaměstnanců do sekretariátu WBCSD (který má cca 50 administrativních a odborných pracovníků) nebo finanční prostředky z realizovaných projektů. Tyto zdroje činí u jiných BCSDs okolo 50% jejich rozpočtu.


D. Pracovní program
Pracovní programy reflektují očekávání a priority jejich členů. V závislosti na velikosti, zdrojích a geografické poloze, se priority členů značně liší a to se odráží také v jejich pracovních programech. Nicméně činnost většiny BCSDs se zhruba zaměřují na níže uvedené oblasti: •Best Practices: Toto je hlavním cílem většiny BCSDs, zvláště proto, že zahrnuje poskytování praktických rad a služeb pro členy v oblastech CSR,  systémů environmentálního managementu, ohodnocení životního prostředí, srovnávacích studií (benchmarking), nakládání s odpady a recyklačních programů, atd. Mnozí regionální partneři využívají výhod ze souvisejících činností WBCSD, a to zapojením do jejich pracovních skupin nebo prostřednictvím seminářů a kurzů. Všechny tyto aktivity přispívají k rozvoji porozumění mezi členskými firmami a k vazbě mezi CSR a finanční výkonností každé firmy. Je také důležité demonstrovat vládám a občanské společnosti, že podnikatelská sféra nejen mluví, ale také vyvíjí konkrétní činnosti k dosažení udržitelného rozvoje.
•Rozvojové politiky: Složitost problematiky životního prostředí vyžaduje, aby podnikatelská komunita byla slyšet a aby jí byla věnována dostatečná pozornost. Zvyšující se vědecké a ekonomické poznatky přinášejí do popředí nové otázky, které mohou změnit naléhavost řešení současných problémů. S cílem účinně se podílet na rozvoji politiky ve své zemi, BCSDs se pokouší sladit s programy svých vlád. Vstupují do partnerství s uznávanými akademickými, výzkumnými a jinými organizacemi, aby rozšířily svou znalostní základnu a přispěly tak ke zvýšení image a důvěryhodnosti. Kromě toho, tím, že jsou členové spojení s WBCSD, národními a regionálními BCSDs, mají vždy aktuální informace o vývoji trendů odehrávajících se na mezinárodní úrovni.
•Vzdělávání a školení: Mnohé BCSDs chtějí, aby se jejich poznatky dostaly do povědomí široké veřejnosti a také do povědomí „zítřejší lídrů“. Ve spolupráci s ostatními (většinou akademickými) institucemi, tyto BCSDs kladou důraz na informování studentů na různých úrovních o podnikatelském přístupu k udržitelnému rozvoji a CSR.


E. Výhody založení BCSD: •Vytvoření diskuzního fóra pro veřejný i soukromý sektor týkající se problémů udržitelného rozvoje a CSR => Kolektivní hlas podnikatelské sféry a praxe je účinnější pro komunikaci s vládou a pro předkládání připomínek v otázkách regulace udržitelného rozvoje v legislativním procesu.
•Propagace podnikatelské činnosti jako příspěvku k udržitelnému vývoj a ochraně životního prostředí => Odborné publikace BCSD zvyšují informovanost veřejnosti o trvale udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí. Viditelná podpora udržitelného vývoje a praxe šetrného postoje k životnímu prostředí má pozitivní vliv na PR a marketing, což se promítá do vyšších tržeb a snížení nutnosti státní regulace. To samozřejmě usnadňuje podnikání. Jde navíc o módní trend a ekologicky uvědomělý export zajišťuje snadnější přístup na vyspělé trhy.
• Podpora čistých a bezpečných výrobních postupů a technologií, odpadového hospodářství a programu recyklací prostřednictvím zavedení procesu environmentálního managementu, včetně systému jeho hodnocení a nezávislého auditu => Progresivní firmy tak mohou omezit státní regulaci pomocí příkazů a kontrol. Tuzemské podniky mohou také sdílet nejvyspělejší efektivní a čisté technologie.
• Podpora výzkumu a vývoje a demonstračních projektů na čisté a bezpečné postupy a technologie => Radou sponzorované projekty mohou snížit  přímé vládní výdaje (nebo zajistit jejich efektivnější využití) na nakládání s odpady, zmírnění zatížení životního prostředí a doplnit zdroje pro výzkum a vývoj v zemi. Společná podpora projektů prostřednictvím BCSD partnerů může pomoci rozložit náklady na výzkum a vývoj. Nové technologie a postupy mohou pomoci podnikům dosáhnout vyšší úrovně ekologické účinnosti a CSR.
•Zavádění inventury průmyslových odpadů a pomoci členům identifikovat možnosti využití odpadů od jednoho člena jako další surovinu pro jiného člena => Inventura odpadů může pomoci podnikům identifikovat trhy pro využití jejich odpadů a zároveň najít levnější zdroje materiálových vstupů mezi jinými podniky.F. Organizační struktura CBCSD (schválená Valnou hromadou dne 25.6.2012):
• GENERAL ASSEMBLY – VALNÁ HROMADA


Tvoří ji zakládající a řádní členové:

Jan


Žůrek


Managing Partner


KPMG Česká republika s.r.o.
Stan


Wiener


General Manager


Procurus Europa
Miloš


Malaník


Country GM


TNT Express  s.r.o.
Jaroslava


Járková


General Manager


HENKEL ČR, spol. s r.o.
Miroslav


Ždánský


CEO


ŠKO-ENERGO
Josef


Pivoňka


Partner


Ernst &Young CR
Pavel


Kafka


Prezident


Česká manažerská asociace
Petr


Kalaš


Poradce ministerstva


Přípravný výbor CBCSD
Ivo


Gajdoš


Viceprezident ČMA


Přípravný výbor CBCSD
Frank


Nekovář


Prezident WGL


Přípravný výbor CBCSD

• PREZIDIUM 1. Prezident Czech BCSD:   Pavel Kafka
2. Viceprezident Czech BCSD:  Petr Kalaš
3.Viceprezident Czech BCSD:  Jan Žůrek
4. Viceprezident Czech BCSD:  neobsazen


• REVIZOR 1. Josef Pivoňka (Ernst &Young CR)


• VÝKONNÝ VÝBOR 1. František Nekovář (WGL)
2. Stan Wiener (Procurus Europa)
3. Monika Kofroňová (Henkel)
4. Eva Yildirim (TNT)
5. neobsazeno
• VÝKONNÝ ŘEDITEL 1. Ivo Gajdoš (ČMA)


Foto z Valné hromady CBCSD: http://www.leadersmagazine.cz/2012/07/30/leaders-magazine-issue-42012/#/70/
Zleva: Jan Tošovský, Executive Director, WGL; Josef Trochta, Executive Director, WGL; Jaroslav Hyhlík, COO, Tesla; Radka Pokorná, Expert Guarantor, Blue Events; Ivo Gajdoš, Výkonný ředitel CBCSD; Frank Nekovář, President, World´s Green Lungs (WGL); Pavel Kafka, Prezident CBCSD; Luděk Pitra, Executive, BASE - Renewable energy; Petr Kalaš,Viceprezident CBCSD; Stanislav Wiener, General Manager, Procurus Europa; Monika Kofroňová, Interim Corporate Communication Manager, Henkel ČR; Miloš Malaník, Country General Manager, TNT Express; Lucie Záhorská, Manager, Business Leaders Forum; Michal Broža, Officer in Charge, United Nations Info Centre Prague; Martin Walter, Corporate Affairs Manager, Nestlé Česko; Anton Uhnák, Chairman, Czech-Korean Committee of the Chamber of Commerce